Palvelun tilaajalle

Palvelun tilaukset:

 p. 044 339 0220 / Toiminnanjohtaja Saara Laatinen

tai saara.laatinen@4h.fi

Tarjoamme kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille seuraavia palveluita:

 • Työtoimintapaikkaa
 • Tukea ja ohjausta kuntouttavaan työtoimintaan
 • Koulutukseen ja työhön suuntaavaa kuntouttavaa työtoimintaa
 • Osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa

Kuntouttavan työtoiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä siten, että asiakas pääsee työhön, koulutukseen tai kaikille tarkoitettujen työvoimapalveluiden piiriin. Työtoiminnassamme pidämme tärkeänä asiakkaan työkyvyn, työelämävalmiuksien, vuorovaikutustaitojen, osallisuuden ja elämänhallinnan tukemista siten, että tavoitteeseen päästään.  Palveluun kuuluu asiakkaan voimavarojen, taitojen ja vahvuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme ja ohjaamme asiakasta työnhakutaitojen omaksumisessa ja hänelle kuuluvien etuuksien hakemisessa ja saamisessa. Jokaisella asiakkaalla on omaohjaaja.  Palveluun kuuluu aina myös asiakkaan tarpeen mukainen opastaminen ja ohjaaminen työtehtävässä ja työyhteisössä ja työyhteisön perehdyttäminen yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

Seuraamma säännöllisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Tilaaja tekee päätöksen siitä, missä asiakaskohtainen palvelu tapahtuu ja miten se toteutetaan.

 • Toteutamme palvelua 3-24 kuukauden jaksoissa asiakkaan tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa, työpäivän pituuden ollessa 4-8h/päivä.

Palvelun aikana toimintapäivien määrää ja kestoa pyritään lisäämään asiakkaan jaksamisen mukaisesti. 


OSA 1: Työtoimintapaikka

 • Tarjoame työtoimintapaikan asiakkaan kuntouttavaa työtoimintaa varten
 • Työtoimintapäivä 4-8h/asiakas
 •  Palveluun kuuluu asiakkaan tutustuttaminen työtoimintapaikkaan, työyhteisöön ja työtehtävään osana työtoimintapaikan valintaa.
 •  Palveluun kuuluu asiakkaan opastaminen ja ohjaaminen työtehtävässä ja työyhteisössä ja työyhteisön perehdyttäminen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. 
 •  Asiakasta ohjataan työturvallisiin ja ergonomisiin työtapoihin. 
 •  Palveluun ei sisälly sosiaaliohjausta, eikä siihen myöskään kuulu työnohjaksellista erityisosaamista
 •  Palveluun kuuluu lisäksi yhteistyö tilaajan kanssa.

Työtoimintapaikan tavoitteena on tarjota asiakkaalle ponnahduslauta tulevaan työelämään. Työtoimintapaikalla asiakas saa harjoitella työelämän pelisääntöjä, kuitenkin tuki ja ohjaus ovat tarvittaessa läsnä. Työtoiminnan tavoitteina voivat olla esimerkiksi mielekäs, omien toiveiden ja tavoitteiden mukainen tekeminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen. Työtoimintapaikalla asiakas ei ikinä työskentele yksin, vaan ohjaaja on aina läsnä ja tukemassa tarvittaessa.


OSA 2: Tuki ja ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan

 • Työtoimintapäivä 4-8h/asiakas
 • Sisältönä on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle annettavan sosiaaliohjauksen ja tehtävien suorittamiseen liittyvän tavanomaisen työsuhteen tason ylittävän, työhönvalmennuksellista erityisosaamista edellyttävän tuen ja ohjauksen toteuttaminen muun tahon tarjoamaan työtoimintapaikkaan.
 •  Palveluun ei kuulu työtoimintapaikkaa. 
 •  Palvelu on toteutettava tiiviissä yhteisteistyössä työtoimintapaikan tarjoavan tahon kanssa. 
 •  Palvelun tavoitteena on vahvistaa ja parantaa asiakkaan työelämävalmiuksia sekä ammattiosaamista. 
 • Tavoitteena on, että asiakas oppii uusia taitoja ja saa kokemuksia työtehtävistä ja perehtyy työelämän sääntöihin. 
 • Palvelussa korostuu asiakkaan toimintakyvyn edistäminen esimerkiksi säännöllisen päivärytmin ja arjen hallinnan taitojen opettelulla. 
 • Palvelussa on tärkeää edistää asiakkaan sosiaalisten suhteiden muodostumista työyhteisössä ja tukea asiakasta niiden ylläpitämisessä. 
 • Palvelua toteutetaan valmentavalla työotteella, jossa asiakas saa valmennusta omien voimavarojensa käyttöön. Tavoitteena on, että asiakkaalle löytyy palvelun aikana selkeä jatkopolku työelämään, koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin
 • Palveluun sisältyy sosiaalihuollon ammattihenkilön antamaa sosiaaliohjausta vähintään 6h 3kk jakson aikana

Kun kuntouttavaan työtoimintaan sisällytetään tuki ja ohjaus, asiakas saa päivittäin yksilöllistä tukea työtoiminnassa. Asiakasta autetaan työtehtävissä ja häntä opastetaan uusissa asioissa. Työtoiminnan ohessa asiakkaalla on mahdollisuus keskustella työvalmentajansa kanssa elämäntilanteestaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kun työtoimintaan sisällytetään tiivis tuki ja ohjaus, on kuntouttavassa työtoiminnassa mahdollisuus löytää ne juurisyyt, mitkä ovat mahdollisesti esteenä asiakkaan työllistymiselle.


OSA 3: Koulutukseen ja työhön suuntaava kuntouttava työtoiminta

 • Työtoimintapäivä 4-8h/asiakas
 • Sisältyy tarjoamamme työtoimintapaikka ja asiakkaan tuen ohjauksen kokonaisuus. 
 •  Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on edetä koulutukseen, työhön tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Lähtökohtana on keskittyä harjoittelemaan tietoja ja taitoja, joita koulutukseen tai työelämään hakeutuminen edellyttää.
 •  Palvelun tavoitteena on erityisesti vahvistaa ja parantaa asiakkaan työelämävalmiuksia sekä ammattiosaamista. Tavoitteena on, että asiakas oppii uusia taitoja ja saa kokemuksia työtehtävistä ja perehtyy työelämän sääntöihin. 
 •  Palvelun tarkoituksena on edistää ja selkeyttää asiakkaan polkua työelämään tai koulutukseen. 
 • Palvelua toteutetaan valmentavalla työotteella, jossa asiakas saa valmennusta omien voimavarojensa käyttöön ja itsensä johtamiseen.
 •  Tavoitteena on, että asiakkaalle löytyy palvelun aikana selkeä jatkopolku työelämään, koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Palveluun sisältyy sosiaalihuollon ammattihenkilön antamaa sosiaaliohjausta vähintään 6h 3kk jakson aikana

Koulutukseen tai työhön suuntaavassa työtoiminnassa asiakas saa ohjausta ja valmennusta kohti opintoja tai työtä. Työtoimintaa toteutetaan eri työ- ja oppimisympäristöissämme.

Koulutukseen tai työhön suuntaava työtoiminta sopii sellaiselle asiakkaalle, joka haluaa pohtia mikä ala kiinnostaa. Pyhäjoen 4H yhdistyksen työtoimnnassa on mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin ammatteihin (nuorisotyö, kiinteistö - ja pihanhoito, lemmikinhoito). Lisäksi järjestämme yrityskoulutuksia sekä erilaisia muita työllistymistä edistäviä kursseja ja koulutuksia (kuten Työt Alkavat –koulutus, osaava kerhonohjaaja, työpalvelu koulutus jne).

Koulutukseen ja työhön suuntaavassa kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas saa tietoa koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen erilaisista vaihtoehdoista. Lisäksi asiakasta autetaan työnhaussa: Asiakkaan kanssa yhdessä päivitetään CV, ja tarkastellaan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia koulutus – ja työllistymisvaihtoehtoja. Koulutukseen ja työhön suuntaavaan kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy yksilöohjausta.


OSA 4: Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

 • Sisältyy työtoimintapaikka ja asiakkaan tuen ohjauksen kokonaisuus
 •  Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei vielä ole valmiuksia koulutukseen ja työhön suuntaavaan kuntouttavaan työtoimintaan.
 •  Asiakkaat tarvitsevat vahvaa tukea ja valmiuksia arjen hallintaan sekä valmiuksien vahvistamista työelämään ja opiskeluihin tähtääviin palveluihin. 
 •  Palvelussa korostuu asiakkaan toimintakyvyn edistäminen esimerkiksi säännöllisen päivärytmin ja arjen hallinnan taitojen opettelulla. 
 •  Palvelussa on erityisen tärkeää edistää asiakkaan sosiaalisten suhteiden muodostumista ja tukea asiakasta niiden ylläpitämisessä. 
 •  Palvelussa asiakkaan oman osallisuuden vahvistaminen on erityisen tärkeää. 
 •  Palvelussa korostuvat monipuoliset ja yksilölliset toiminnalliset menetelmät. 
 •  Toiminnassa korostuu asiakkaan tukeminen hänen psyykkistä ja somaattista terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviin elämäntapoihin sekä työelämävalmiuksien parantamiseen.
 • Palveluun sisältyy sosiaalihuollon ammattihenkilön antamaa sosiaaliohjausta vähintään 6h 3kk jakson aikana

PALVELUN TOTEUTUS

 • Tarkoituksena on, että palvelu toteutuu monipuolisin toimintamuodoin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 
 •  Tavoitteena on mahdollistaa aidossa tai käytännönläheisessä työympäristössä heille sopivan alan kokeileminen ja työelämätaitojen oppiminen. 
 •  Toimintaan voidaan sisällyttää esimerkiksi erilaisia toiminnallisia ryhmiä, tutustumiskäyntejä, ravitsemusneuvontaa, liikunnallista toimintaa ja vastaavia. 
 • Asiakkaan yksilöllisen palvelun sisältö perustuu asiakkaan asiakassuunnitelmaan ja sitä täydentävään toteuttamissuunnitelmaan. 
 •  Kullekin asiakkaalle toteutetaan yksilökohtaista ohjausta vähintään kuusi (6) tuntia kolmen (3) kuukauden jakson aikana. 
 •  Osissa 2, 3 ja 4 yksilökohtaiseen ohjaukseen sisältyy myös sosiaalihuollon ammattihenkilön antamaa sosiaaliohjausta. 
 •  Palvelu sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on mielekästä ja riittävän vaativaa. 
 •  Jakson päätteeksi asiakas saa todistuksen palveluun osallistumisesta.

Palvelun toteutussuunnitelma

 • Laadimme asiakassuunnitelmaan, aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan perustuvan tarkemman toteutussuunnitelman. 
 • Toteutussuunnitelman tarkoituksena on konkretisoida tilaajan laatimaan asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja kuvata yksityiskohtaisesti palvelun toteutuminen. 
 • Toteutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, tarvittaessa asiakkaan läheisen tai lakimääräisen edustajan ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. 
 •  Tarvittaessa asiakkaan omatyöntekijä osallistuu tilaajan edustajana suunnitteluun. 
 • Toteutussuunnitelma sisältää vähintään tiedot:  konkreettisista käytännön toimenpiteistä ja työmuodoista, joilla palvelun tavoitteisiin vastataan, asiakkaan osallisuudesta ja asemasta sekä osallisuuden tukemisen keinoista, palvelun tiiviydestä ja ajankäytöstä, mahdollisesta työpari- ja taustatiimin työstä ja roolista ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävä työstä. 
 • Palveluntuottaja päivittää toteutussuunnitelman asiakassuunnitelmassa sovituin välein, esimerkiksi kolmen (3) tai kuuden (6) kuukauden välein. 
 •  Suunnitelma toimitetaan tiedoksi asiakkaan omatyöntekijälle.

Palvelun väliarvioinnit

 • Väliarvioinnit toteutetaan suunnitelman mukaisesti, ehdotuksestamme tai tilaajan kutsusta. 
 • Väliarviointiin osallistuvat asiakkaan omatyöntekijä, asiakas, tarvittaessa asiakkaan läheinen ja palveluntuottajan asiakkaalle nimetyt työntekijät. 
 • Väliarvioinneissa kartoitetaan palvelun etenemistä, vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta yhdessä. Väliarvioinnissa arvioidaan työskentelyn etenemistä suhteessa konkreettisiin tavoitteisiin. Tarvittaessa tavoitteita ja niihin vastaamisen keinoja täsmennetään.
 •   Väliarviointi sisältää seuraavat tiedot, ellei muuta sovita:  asiakkaan palvelun tarkoitus ja tavoitteet , asiakkaan palvelun toteutuksen kuvaus ja menetelmät, asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemisen kuvaus ja menetelmät, yhteistyötahot ja yhteistyön tekeminen,  tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin menetelmät ja toteutustapa,  palveluntuottajan ja asiakkaan arvio tilanteesta suhteessa tavoitteisiin, palveluntuottajan ja asiakkaan arvio muutostarpeista, jos tavoitteet eivät ole toteutuneet,  palveluntuottajan ja asiakkaan näkemys jatkosuunnitelmasta. 
 • Väliarvioinnissa sovitaan seuraavan väliarvioinnin ajankohdasta, ellei sitä ole jo aikaisemmin sovittu.

Palvelun päättyminen ja loppuarvio

 • Asiakkaan palvelu päättyy sovitun jakson päättyessä tai tilaajan päätöksellä. 
 • Asiakkaan palvelun tai sovitun palvelujakson päättyessä laadimme loppuarvion
 •   Arvio on laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa asiakkaan läheisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sisältö: Kuvaus asiakkaan tilanteesta palvelun päättyessä, kuvaus palvelun toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.